Ställningstagande 18.12.2015

 

Det antirasistiska forskningsnätverket RASTERs forskare har med stor oro följt med höstens händelser i Finland. Läs vårt ställningstagande här.

Invandringsfientligt tal som nedvärderar människovärdet är inget nytt fenomen i Finland, men i höst har orden lett till farligare och mer storskaliga handlingar än tidigare. Åtminstone nio fall av anlagda bränder eller försök till sådana har rapporterats. Nynazister och extremhögergrupperingar hotar med våld och säger sig patrullera på gatorna i ett flertal städer. Våld och hot om våld som riktar sig mot asylsökande, inflyttade och icke-vita finländare har ökat.

Olagliga våldsamma handlingar och ideologi som uppmuntrar till dem har blivit ett allt allmännare fenomen. Såväl i sociala medier som i höstens demonstrationer har människor öppet tagit ställning för nazistiska principer. Våld och hot om våld i syfte att främja politiska målsättningar, som att stänga mottagningscentraler eller förändra invandringsförfaranden, är terror.

Det ökade våldet och den rubbade säkerheten har emellertid inte väckt oro bland de politiska beslutsfattarna eller de för den allmänna säkerheten och ordningen ansvariga myndigheterna. Regeringen har inte skridit till tillräckliga åtgärder för att motverka våldsuppviglandet.

I stället för att ingripa i terrordåden har också Finlands regering skapat föreställningar om att asylsökarna innebär ett samhälleligt hot. Med hjälp av hotbilderna legitimerar man avsikterna att radikalt försämra asylsökarnas rättsskydd. Regeringens färska handlingsplan för asylpolitiken innehåller flera förslag som placerar asylsökarna och de som beviljats asyl i en ojämlik position i jämförelse med resten av landets befolkning. Dessutom skulle förslagen – ifall de förverkligas – krossa jämlikhetsprincipen och acceptera diskriminering, och därmed i grunden förändra det finländska samhället. Regeringen behandlar flyktingfrågan enbart ur ett kostnadsperspektiv och vill skära ner på anslagen till asylsystemet i stället för att fokusera på flyktingarnas behov av ett tryggt liv.

Försöken att bränna ihjäl vuxna och barn verkar inte heller uppröra mediediskussionen. Nu är det hög tid att förhålla sig allvarligt till situationen. Vi bevittnar inte en kamp mellan två likvärdiga parter, utan en spridning av våldsamma och odemokratiska principer. Det är av största vikt att förstå att det rådande säkerhetshotet har sitt ursprung inom Finlands gränser. Det förlitar sig på den nynationalistiska illusionen om en nationalstat med likasinnade finländare med gemensamt ursprung. Den föreställningen har aldrig varit sann. Också Finlands välfärd bygger – och har genom tiderna byggt – på grundvalen av gränsöverskridande kontakter.

Myndigheterna med ansvar för den interna säkerheten måste reagera på de våldsamma attentaten. Ett första steg är att erkänna situationens allvar. Polisen måste se till att hatbrott samt våldsbrott som riktar sig mot enskilda personer blir grundligt undersökta, och att ingripandet i det högerextrema politiska våldet intensifieras. Regeringen bör frånsäga sig våldsam politisk ideologi och upphöra att stigmatisera människor som söker internationellt skydd. De säkerhetspolitiska åtgärdernas grundlagsenlighet bör garanteras, och jämlikhetsprincipen i Finlands lagstiftning får inte frångås.

Vi önskar alla välkomna till ett Finland där vi vet att ett samhälle som upprätthålls av människor med olika bakgrund är friare och rättvisare än ett som grundar sig på en myt om likhet. Vi måste alla garanteras en trygg vardag. Förverkligandet av de mänskliga rättigheterna får inte vara beroende av nationalstaternas gränser.